Mapa stránek  |  English

Požadavky na uchazeče při přijímacích zkouškách

 

Požadavky k přijetí ke studiu:

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

 

Požadavky přijímací zkoušky:

Talentová zkouška z hudební výchovy:

Uchazeč musí splňovat hudební předpoklady pro studium hudební výchovy, proto se prověřuje kvalita jeho hudebnosti zejména v oblasti sluchových schopností, hudební paměti, hudební představivosti, smyslu pro rytmus apod. V oblasti dovedností se požaduje hra na klavír a zpěv na úrovni absolventa prvního, případně druhého cyklu ZUŠ. Předpokládají se také znalosti z hudební nauky a dějin hudby v rozsahu učiva hudební nauky pro ZUŠ. Vítaná je uchazečova praxe v pěveckém sboru, či jiném hudebním tělese. U hry na klavír je požadováno, aby si uchazeč připravil jednu etudu z C. Czerny op. 299 nebo čtyři etudy z op. 821) a dvě přednesové skladby (jednu z období romantismu, eventuálně 20. století a jednu z období baroka či klasicismu). Uchazeči, kteří hrají na jiný hudební nástroj než klavír (housle, příčnou flétnu, klarinet, akordeon, klasickou kytaru apod.), zvolí repertoár obdobné obtížnosti a potvrdí alespoň základní úroveň hry na klavír a orientaci na klaviatuře. Ze zpěvu si uchazeč připraví jednu píseň z oblasti lidové či populární hudby nebo jinou vokální skladbu a Státní hymnu ČR.

 

Požadovaná zdravotní způsobilost:

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

 


 

© 2006-2024 KHV | kontakt | admin