Mapa stránek  |  English

Okruhy a témata diplomových prací KHV

 Katedra hudební výchovy PdF UP

Okruhy a témata bakalářských a diplomových prací

(2023 - 2024)

 

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

 1. Ontogeneze vybrané složky hudebnosti.

 2. Aplikace Piagetova pojetí konzervace myšlení v hudební ontogenezi.

 3. Musical Aptitude Profile E. Gordona.

 4. Výškové parametry tónu a jejich diagnostika u C. E. Seashora, H. Winga a A. Bentleyho.

 5. Interdisciplinárně zaměřené výzkumy české hudební kultury v období 2. poloviny 20.  

    století.

 6. Profil časopisu Psychology of Music.

 7. Profil časopisu Journal of Research in Music Edacution.

 

prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

Hudba 20. a 21. století.

 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

1. Problematika jednotlivých hudebních činností v HV na 1. stupni ZŠ.

2. Využití regionálních folklorních prvků v hudební výchově.

3. Multikulturní témata v hudební výchově na 1. stupni ZŠ.

4. Netradiční hudební nástroje v HV 1. stupni ZŠ.

5. Školní pěvecký sbor na 1. stupni ZŠ.

6. Lidová píseň na Malé Hané.

7. Hudebně animační projekty.

8. Elementární komponování.

9. Korespondence Bohuslava Martinů

 

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.

1. Vybrané regionální hudební osobnosti období  17.– 19. století (téma se upřesňuje na základě zájmu a preferencí studenta, regionu a dostupnosti archiválií – vhodné pro BP i DP).

2. Historie významných regionálních hudebních spolků ve světle nezpracovaných archivních fondů    (téma se upřesňuje na základě zájmu a preferencí studenta, regionu a dostupnosti archiválií – vhodné pro BP i DP).

3. Hudebně pedagogická témata na stránkách historických i soudobých odborných hudebních periodik (téma se upřesňuje na základě zájmu a preferencí studenta, regionu a dostupnosti archiválií – vhodné pro BP i DP).

doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph. D.

1. Výročí pěveckého sboru

2. Jiří Pospíšil – ostravský hudební režisér a jeho úpravy pro pěvecké sbory 

3. Netradiční metody hlasové výchovy

4. Způsoby a metody rozezpívání pěveckého sboru

 

Prof. MgA. Petr Planý

BP

1. Harmonizace lidové písně

2. Kytarové značky a systém funkční harmonie

3. Harmonická analýza jako součást hudebně teoretického bádání

4. Vznik a vývoj kontrapunktu

5. Česká Orffova škola

DP

1. Duchovní hudba v západním křesťanství (s vymezením období)

2. Česká varhanní literatura od 18. století po současnost

3. Chrámová hudba daného regionu

4. Petr Eben, život a dílo.

5. Bedřich Antonín Wiedermann, život a dílo

 

PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

BP - okruhy 

1. Analýza vybraného instruktivního cyklu pro klavír

2. Dechový orchestr Letohrad – zadáno

3. Zpracování monografie významné osobnosti nebo instituce 

DP- okruhy

2. Zpracování monografie významné osobnosti nebo instituce 

3. Analýza vybraného klavírního cyklu

4. Filmové melodie v klavírních úpravách na ZUŠ (předpokládá se dobrá pianistická úroveň                     

    a znalost prostředí ZUŠ)

5. Problematika volby repertoáru v pěveckých sborech

 

MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.

DP - okruhy

1. Problematika volby repertoáru ve výuce na klavír na ZUŠ (pro pokročilé klavíristy)

2. Interpretační problémy ve vybraném klavírním díle (pro pokročilé klavíristy)

 

Mgr. et. Mgr. Blanka Hrubá

1. Vybraný regionální sběratel lidových písní a jeho přínos pro regionální kulturu

2. Význam hlasové výchovy ve výuce HV

 

Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.

1. Kritická edice dosud nezpracované hudební památky ze 17. – 19. století (možnost výběru    

   kompozice nebo  osobnosti dle vlastní volby). 

2. Současný stav poznání vybraných hudebních osobností (s ohledem na zaměření studia 

preferujeme skladatele a výkonné hudebníky z řad kantorů).

 

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

1. Hudební grafomotorika v kontextu muzikofiletiky u dětí předškolního věku

2. Hudební grafomotorika v kontextu muzikofiletiky v 1. třídě ZŠ

3. Alternativní hlasové techniky (zadáno)

4. Pěvecká interpretace a téma hudebního folklóru v heavy metalu

5. Hudební činnosti vybraného folklórního regionu v praxi

6. Využití lidových písní vybraného folklórního regionu s muzikofiletickým záměrem u dětí a žáků se            

    SVP

7. Pěvecká případová studie (zadáno)

8. Pěvecká osobnost (z historie nebo současnosti)

 

Mgr. Filip T. Krejčí, Ph.D.

1. Významná osobnost české či světové populární hudby a význam její     

    tvorby v kontextu historiografie populární hudby.

2. Vybraný žánr populární hudby a jeho charakteristika, sociokulturní dopady a protagonisté.

3. Hudebně-analytická sonda do hudebního materiálu vybrané osobnosti, žánru nebo počinu.  

 

Mgr. et. Mgr. Tatiana Škapcová, Dis. art. PhD.

BP

1. Možnosti hudebně edukativní intervence a muzikoterapie u seniorů

2. Slovenští soudobí skladatelé v kontextu evropské hudby

3. Roman Berger a jeho přínos v oblasti hudby a filosofie

DP

1. Hudebně-pedagogické postupy a techniky muzikoterapie u dětí s ADHD

2. Analýza přístupů a možnosti hudby v oblasti péče o duševní zdraví

3. Hudba jako nástroj pro podporu resilience u dospívajících

4. Obsahové a didaktické řešení zpracování a prezentace dějin hudby vybraného areálu          

   a období v prostředí interaktivního webového portálu

 

MgA. Daniel Bernátek

1. Hudební a metodicko-interpretační analýza vybraného cyklu klavírních skladeb (téma bude upřesněno po dohodě se studentem).

2. Metoda Karla Leimera v praxi hudebníka.

3. Vladimír Studnička – monografie hudebního režiséra, skladatele a aranžéra.

© 2006-2024 KHV | kontakt | admin