Mapa stránek  |  English

Přehled získaných grantů od roku 1998

Název:[408/09/0121] Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově
Rok:2009
Řešitel:Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Ukončení:2013
Financováno z prostředků:GAČR
Název:[408/09/P089] Hudební kultura sudetských Němců v oblasti východních Čech v letech 1850-1945 ve světle dobového tisku
Rok:2009
Řešitel:Mgr. Bc.Gabriela Coufalová, Ph.D.
Ukončení:2011
Financováno z prostředků:GAČR
Název:[457/2009] Výroba a využití vlastnoručně vyrobených hudebních nástrojů na 1.stupni základních škol
Rok:2009
Řešitel:Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
Spoluřešitel:Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Ukončení:2009
Financováno z prostředků:FRVŠ
Název:[408/08/1604] Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů-1.fáze
Rok:2008
Řešitel:Mgr. Aleš Březina
Spoluřešitel:Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Ukončení:2012
Financováno z prostředků:GAČR
Název:[1138/2008] Dějiny artificiální a nonartificiální hudby
Rok:2008
Řešitel:Mgr. Marie Horáková, Ph.D.
Ukončení:2008
Financováno z prostředků:FRVŠ
Název:177/2007 Rozvoj a inovace studijních programů na UP
Rok:2007
Řešitel:Doc. PhDr. Miroslav Chráska, PhD.
Zadavatel:MSMT
Nositel:Univerzita Palackého v Olomouci
Spolunositelé:Doc. PhDr. Bohuslav Novák, CSc., doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Ukončení:2007
Název:172/2007 Podpora internacionální spolupráce na UP
Rok:2007
Řešitel:Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Zadavatel:MSMT
Nositel:Univerzita Palackého v Olomouci
Spolunositelé:Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Ukončení:2007
Název:[408/07/0020] Hudební kultura v Ostravě v době od roku 1918 do současnosti
Rok:2007
Řešitel:Prof.PhDr. Jan Mazurek CSc.
Spoluřešitel:Prof. Karel Steinmetz, CSc.
Ukončení:2010
Financováno z prostředků:GAČR
Název:305/2006 Příprava hudebních animačních programů
Rok:2006
Řešitel:Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:MSMT
Nositel:Univerzita Palackého v Olomouci
Ukončení:2006
Název:408/05/2083 Příprava a realizace Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů
Rok:2005
Řešitel:Mgr. Aleš Březina
Zadavatel:GAČR
Nositel:Nadace Bohuslava Martinů
Spolunositelé:Univerzita Palackého v Olomouci, MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD., Univerzita Karlova v Praze, Prof. PhDr. MgA. Milan Slavický
Ukončení:2008
Název:Příprava a realizace Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů
Rok:2005
Řešitel:Mgr. Aleš Březina
Spolunositelé:Doc. MgA., Mgr., Vít Zouhar, Ph.D.
Název:Aktuální problémy pedagogiky a odborných didaktik v období vstupu ČR do EU
Rok:2005
Řešitel:prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.
Spolunositelé:prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc.
Název:Cyklus přednášek zahraničních profesorů na Katedře hudební výchovy PdF UP
Rok:2005
Řešitel:Doc. MgA., Mgr., Vít Zouhar, Ph.D.
Název:Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku výpočetní technikou a inovace počítačové učebny na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Rok:2005
Řešitel:PhDr. Světlana Obenausová, MLitt
Spolunositelé:Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
Název:Příprava a realizace: Czech Study Program in Education and Psychology
Rok:2005
Řešitel:Doc. MgA., Mgr., Vít Zouhar, Ph.D.
Název:Integrace pedagogických a psychologických disciplín
Rok:2005
Řešitel:Doc. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
Název:Statutární město Olomouc – Umělecké a další aktivity studentů a pedagogů KHV
Rok:2005
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Název:Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje - Vystoupení pěveckého sboru ATENEO na Mezinárodním festivalu Viliama Figura-Bystrého v Banské Bystrici
Rok:2005
Řešitel:Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
Spolunositelé:Radovan Kluka
Název:Slyšet jinak na expozici nové hudby – Brno 2005
Rok:2005
Řešitel:Mgr. Jaromír Synek
Název:Hudební didaktický výzkum
Rok:2005
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, Ph.D.
Spolunositelé:Doc. PaedDr. Ji?í Luska, CSc.
Název:Společné orchestrální koncerty doktorandů PdF UP a HF JAMU
Rok:2004
Řešitel:Mgr. Jindrová, MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:Fond rozvoje VŠ
Nositel:Univerzita Palackého Olomouc
Ukončení:2004
Anotace a zpráva:Podpora aktivit doktorandů
Název:Společné orchestránlí koncerty doktorandů PdF UP a HF JAMU
Rok:2004
Řešitel:MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:Nadace ČH fond
Nositel:Univerzita Palackého Olomouc
Ukončení:2004
Anotace a zpráva:Podpora aktivit doktorandů
Název:Společné orchestránlí koncerty doktorandů PdF UP a HF JAMU
Rok:2004
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD.
Zadavatel:Hudební nadace OSA
Nositel:Univerzita Palackého Olomouc
Ukončení:2004
Anotace a zpráva:Podpora aktivit doktorandů
Název:Společné orchestránlí koncerty doktorandů PdF UP a HF JAMU
Rok:2004
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:Statutární město Brno
Nositel:Univerzita Palackého Olomouc
Ukončení:2004
Anotace a zpráva:Podpora aktivit doktorandů
Název:Inovace předmětů didaktika hudební výchovy a hudebně didaktické praktikum
Rok:2004
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek
Zadavatel:Fond rozvoje VŠ
Nositel:Univerzita Palackého Olomouc
Ukončení:2004
Anotace a zpráva:Podpora inovace studia
Název:Umělecká a badatelská činnost pedagogů a studentů KHV PdF UP
Rok:2002
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Magistrát města Olomouce
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2002
Anotace a zpráva:Podpora nepedagogických aktivit studentů a pedagogů
Název:Příprava bakalářského a magisterského studijního programu Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ a ZUŠ v prezenční formě
Rok:2002
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2002
Anotace a zpráva:Závěrečná zpráva o řešení projektu Transformační a rozvojové programy MŠMT na rok 2002 – Program podpory bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a příprava vybraných studijních programů
Název:Příprava programu doplňujícího pedagogického studia pro absolventy čtyřletého studia hudebních oborů konzervatoří pro potřeby základního uměleckého školství
Rok:2002
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2002
Anotace a zpráva:Závěrečná zpráva o řešení projektu: Transformační a rozvojové programy MŠMT na rok 2002 - Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných aktivit
Název:Virtuální interaktivní muzeum FF a PdF UP
Rok:2002
Řešitel:Spoluřešitelé za KHV: Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2002
Anotace a zpráva:Podpora interdisciplinární databáze
Název:Investiční záměr k nástrojovému zabezpečení akreditovaného oboru HV - hra na varhany
Rok:2001
Řešitel:Doc. MgA. Petr Planý
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2001
Anotace a zpráva:Projekt spadá do programu 333328 - Obnova přístrojového a strojového vybavení VŠ
Název:Umělecká a badatelská činnost pedagogů a studentů KHV PdF UP
Rok:2001
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Magistrát města Olomouce
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2001
Anotace a zpráva:Podpora nepedagogických aktivit studentů a pedagogů
Název:Vybavení počítačové učebny KHV
Rok:2001
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2001
Anotace a zpráva:Projekt spadá do programu 333328 - Obnova přístrojového a strojového vybavení VŠ
Název:Vydání sborníku z konference Psychologické aspekty HV
Rok:2001
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Nadace ČHF Praha
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2001
Anotace a zpráva:Vydání sborníku z konference Psychologické aspekty HV
Název:Multimediální hudební laboratoř pro Katedru hudební výchovyPdF UP
Rok:2000
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT ČR
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2000
Anotace a zpráva:Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů
Název:Příspěvek na vydání sborníku z konference "Hudební analýza" a mezipředmětové vztahy
Rok:2000
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Nadace ČHF Praha
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2000
Anotace a zpráva:Podpora vydání sborníku z Olomouckých jarních konferencí
Název:Umělecká a badatelská činnost pedagogů a studentů KHV PdF UP
Rok:2000
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Magistrát města Olomouce
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:2000
Anotace a zpráva:Podpora nepedagogických aktivit studentů a pedagogů
Název:Koncepce rozvoje pedagogické způsobilosti na UP v Olomouci
Rok:1999
Řešitel:PaedDr. Jiří Luska, CSc.
Zadavatel:Fond rozvoje VŠ
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1999
Anotace a zpráva:Optimalizace předmětů pedagogické způsobilosti ve vztahu k aktuálním a budoucím potřebám školství.
Název:Podpora činností souborů KHV Damian a Musica variata
Rok:1999
Řešitel:Mgr. Tomáš Hanzlík
Zadavatel:Magistrát města Olomouce
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1999
Anotace a zpráva:Podpora činností souborů KHV Damian a Musica Variata
Název:Vydání knihy H. Schenker - Dávný neznámý
Rok:1999
Řešitel:Mgr. Dr. Lubomír Spurný
Zadavatel:Aktion ČR-Rakousko
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1999
Anotace a zpráva:Vydání monografie o jednom z nejvýznamnějších hudebních teoretiků 20. století
Název:Koncertní činnost studentů a pedagogů KHV
Rok:1998-1999
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Magistrát města Olomouce
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1999
Anotace a zpráva:Podpora nepedagogických aktivit studentů a pedagogů KHV, zvl. umělecké činnosti - hudební interpretace a vydání sborníků
Název:Composing, Noise and Computing
Rok:1998
Řešitel:MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
Zadavatel:Socrates-Erasmus
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1999
Anotace a zpráva:Intenzivní program pro studenty UP Olomouc, Universität für Musik u. darstellende Kunst Graz, Franz-Liszt-Hochschule Weimar
Název:Vydání sborníku K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí
Rok:1998
Řešitel:Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Zadavatel:Nadace ČHF Praha
Nositel:Universita Palackého Olomouc
Ukončení:1998
Anotace a zpráva:Vydání sborníku K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí
© 2006-2024 KHV | kontakt | admin