Mapa stránek  |  English

Požadavky na uchazeče při přijímacích zkouškách

Uchazeč musí splňovat hudební předpoklady pro studium, proto se prověřuje jeho hudebnost, (zvláště sluchové

schopnosti, hudební paměť, smysl pro rytmus, harmonické cítění apod.). Požaduje se hra na klavír a zpěv na úrovni

absolventa I. cyklu ZUŠ, základní orientace v hudební teorii a dějinách hudby v rozsahu hudební nauky 1. cyklu

ZUŠ. Dále je vhodná praxe v pěveckém sboru.

 

U hry na klavír je požadováno, aby si uchazeč k přijímacím zkouškám připravil 1 etudu z C. Czerny op. 299 nebo

4 etudy z op. 821 a dvě přednesové skladby (1 z období romantismu, event. 20. století a 1 z baroka či hudebního

klasicismu). Ve výjimečných případech, kdy je uchazeč absolventem 2. cyklus ZUŠ ve hře na jiný nástroj,

využitelným v hudební výchově (housle, příčná flétna, klarinet, akordeon, kytara apod.), může být u zkoušky hrán

repertoár obdobné obtížnosti a úroveň klavírní hry bude zjišťována jen orientačně.

 

Ze zpěvu si uchazeč připraví libovolnou píseň nebo jinou vokální skladbu a Státní hymnu ČR.

© 2006-2022 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz