Mapa stránek  |  English

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Kontakt

Telefon:585 635 250
E-mail:Karel.Steinmetz@osu.cz

Odborné zaměření

Hudební teorie a pedagogika; užší zaměření na dějiny české hudební kultury novější doby a hudební regionalistiku


Životopis

Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (1945) vystudoval muzikologii na FF MU v Brně (1970), kde byl též v letech 1980–86 externím vědeckým aspirantem a pak se zde v roce 1992 habilitoval v oboru muzikologie (profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika byl jmenován  roku 2001). V sedmdesátých a osmdesátých letech působil v ostravských a pražských kulturních institucích (Čs. rozhlas Ostrava, Janáčkova filharmonie Ostrava, KKS Ostrava, vydavatelství ČHF Panton Praha). Od roku 1989 je na Katedře hudební výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho badatelské aktivity jsou zaměřeny na výzkum hudby v regionu střední a severní Moravy (zvl. ve 20. století, jak v oblasti hudební tvorby, tak i recepce; zaměřuje se mj. na dílo L. Janáčka). Samostatně knižně publikoval práce Artikulace času v Janáčkově hudbě. Příspěvek k analýze časově  pohybových struktur Janáčkových děl a k využití těchto analýz v hudební praxi (Olomouc 1994) a Jan Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk (Olomouc 1997), Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra a organizátora hudebního života v kraji L. Janáčka (Ostrava 2004), dále se autorsky podílel na knižních publikacích Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (spolu s Vladimírem Gregorem a kolektivem, Ostrava 1984), Čeští skladatelé současnosti (kolektiv autorů, ed. Alena Martínková, Praha 1985), je autorem dvou desítek hesel v The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. John Tyrrell, London 2001), napsal na 70 hesel do Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (ed. Milan Myška a Lumír Dokoupil, Opava-Ostrava 1994-2004) a autorsky (též částečně redaktorsky) se podílí na heslech v Českém hudebním slovníku osob a institucí (ed. Mikuláš Bek – Petr Macek). Redigoval množství sborníků (např. z ostravských konferencí Janáčkiana 1977, 1978/79, 1980, 1981, 1986, 1994, 1995, 1996,  sborníků Hudební věda a výchova 6, 7 a 9 /Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis 1993, 1996 a 2003/, K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí /Olomouc 1997/, Almanach k 80. výročí Moravského divadla v Olomouci (Olomouc 2000) ad. Jako školitel vychoval zatím šest doktorů (H. Adámková-Heidrová, T. Hanzlík, P. Koukal, L. Laubová, M. Blažková a V. Kyas), do února 2011 byl předsedou OR oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF UP v Olomouci a členem obdobných oborových rad na PdF OU v Ostravě a MU v Brně, člen vědeckých rad PdF UP a PdF OU, člen výboru Mezinárodní společnosti L. Janáčka, člen výboru České společnosti pro hudební vědu, České hudební společnosti a člen dvou podkomisí v GAČRu a FRVŠ.


Ostatní údaje

Publikační činnost (výběr z let 2000 – 2010):

Artikulace času v Janáčkově hudbě. Příspěvek k analýze časově pohybových struktur Janáčkových děl a k využití těchto analýz v hudební praxi. AUPO Facultas paedagogica. Olomouc: Vyd. UP, 1995. 96 s., ISBN: 80-7067-342-7.
Jan Šoupal, sbormistr, pedagog a člověk. Olomouc: Vydavatelství UP, 1997, 123 s., ISBN 80-7067-770-8.
Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka. Ostrava: Montanex, 2004, 152 s., ISBN 80-7225-128-7Ivo Stolařík - hudební osobnost Ostravska
Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti.  

Analýza časové artikulace Janáčkovy hudby a její možné využití při výuce na vysokých školách univerzitního typu. In Živá hudba, roč.11, řada pedagogická č.1, s. 69 – 78.
40 let profesionálních symfonických koncertů v Ostravě. In Janáčkiana 94. Ostrava: Vyd. OU, 1995, s. 37 - 42.
Dvacet let ostravských hudebněvědných konferencí. In Dějiny hudební výchovy (koncepce, osobnosti, instituce). Ostrava: Montanex, 1996, s. 3 - 7.
Janáček jako učitel a dnešní vztah budoucích učitelů k Janáčkovi. In Dějiny hudební výchovy (koncepce, osobnosti, instituce), Ostrava : Montanex, 1996, s. 41 - 47.
Literární dílo jako inspirace Janáčkových instrumentálních skladeb s programem. In AUPO, Hudební věda a výchova 7, Musica V. Olomouc: Vyd. UP, 1996, s. 13 - 29.
Janáček jako učitel hudební teorie, tamtéž, s. 115–119, rozšířená verze též anglicky: Leoš Janáček as a Teacher of Music Theory, in: Czech Music ´96, č. 5, s. 1–3, a česky: Leoš Janáček jako učitel hudební teorie, sborník Musica viva in schola XIII, Brno 1997, s. 116–120.
Strukturální a sémantická analýza Janáčkovy Balady blanické. Hudební věda 33, 1996, s. 299–318.
K problematice zápisu rytmu, metra a tempa v SKVLJ. In: Kritické edice hudebních památek. Olomouc: VUP, 1996, s. 111–122.
Janáčkův názor o sčasování (rytmu). Hudební věda 34, 1997, s. 100–115.
Vztah budoucích učitelů k hudbě Leoše Janáčka. In Hudba a její posluchači. Plzeň: PedF ZČU, s. d., s. 95 - 102.
Jak přiblížit studentům gymnázií Janáčkovu Baladu blanickou? In Hudba Leoše Janáčka ve škole. Sborník z konference Janáčkian 1997. Ostrava 1998, s. 56 - 62.
Osobnost sbormistra a hudebního pedagoga Jana Šoupala ve světle dochovaných písemných pramenů. Hudební věda, roč. 35/1998, č. 3, s. 215 - 224 + 8 s. obr. příloh.
K problematice notového zápisu v kritickém vydání partitury Janáčkovy Balady blanické. In Kritické edice hudebních památek II. Vydavatelství UP Olomouc 1998, s. 100 - 110.
„Janáčkův případ“ a role některých žáků z varhanické školy. Opus musicum, roč. 30/1998, č. 4/5, s. 156 - 61.
Zu literarischen Inspirationen der Programmwerke L. Janáčeks. In Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 28/29, Brno: MU, 1998, s. 149 - 156.
Ostravská opera – její historie až do dnešních dnů. In Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919 až 1999. Ostrava: NDMS, 1999, s. 69–96.
Janáčkovy ”nápěvky mluvy” z odstupu jednoho století. In Psychotrofon 1. Olomouc: VUP, 2000, s. 83–88.
Janáčkova Balada blanická. O díle a době jeho vzniku. In AUPO, Hudební věda a výchova 8, Musica VI. Olomouc: UP, 2000, s. 9–16.
Esej o hudebním čase. In AUPO, Hudební věda a výchova 7, Musica V. Olomouc: UP, 2000, s. 53–56.
Analýza kinetické složky Janáčkovy kantáty Na Soláni čarták. In.Olomoucké jarní muzikologické konference. Olomouc: UP, 2000, s. 39–44.
Janáčkovy nápěvky mluvy z odstupu jednoho století. In Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2001, s. 38–47. (2. verze studie otištěné in Psychotrofon 1)
Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem. In. Ostrava 20 - příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Tilia, 2001, s. 507–512.
Pohyb, čas a prostor v hudbě (E–Pedagogium, 1, 2002, č. 1, s. 64-76).
Mladý šedesátník. K jubileu muzikologa a skladatele Miloše Štědroně; bibliografie. Hudební věda 39, 2002, č. 2–3, s. 298–308).
Souborné kritické vydání děl L. Janáčka - 8. svazek řady D: Balada blanická. Brno: Editio Janáček, 2003. ISMN M-66051. (Spolu s Milošem Štědroněm, sr.)
Kritické vydání partitury Janáčkovy Balady blanické. Několik poznámek k hudebně filologické problematice. In AUPO, Hudební věda a výchova 9, Musica VII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 59 – 70.
Hukvaldská poéma Milana Báchorka. Acta musicologica, roč. 1/2004, č. 2, ISSN: 1214-5955.
Milan Báchorek a jeho kontakty s Olomoucí. In Hudba v Olomouci – Historie a současnost II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 195 – 200.
K 65. narozeninám skladatele, pedagoga, sbormistra a organizátora hudebního života na Ostravsku Milana Báchorka. In Česká hudba 2004 – osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Praha: Divadelní ústav Praha, 2004, s. 131 – 140. ISBN: 80-7008-176-7
Zdeněk Blažek jako hudební teoretik. In Musicologia Brunensis. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, s. 91 – 100. ISBN: 80-86791-28-9
Vliv Janáčkovy hudby na tvorbu Milana Báchorka. In Fenomén Janáček včera a dnes. Brno: Konzervatoř, 2005, s. ISBN:
Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby. In SPFFBU H 38, 2005. Praha: KLP, 2006, s. 209 – 222. ISBN: 80-210- ISSN: 1212-0391.
Hesla hudebníků v Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy a v Kulturněhistorické encyklopedii Slezska a severní Moravy. In. Miscellanea z výročních konferencí 2001 aľ 2004. Praha: Česká společnost pro hudební vědu (v tisku).
Miloš Konvalinka – portrét dirigenta, skladatele a rozhlasového pracovníka. In Hudba v Olomouci – Historie a současnost III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci (v tisku).


Recenze publikací v odborných časopisech (výběr):
Tichý, V.: Úvod do studia hudební kinetiky. K systematice hudebního rytmu, metra a tempa. Praha 1994. Hudební věda, roč. 34/1997, č. 4, s. 462 - 464.
Štědroň, M.: L. Janáček a hudba 20. století (paralely, sondy, dokumenty). Hudební věda, roč. 38/2001, č. 1–2, s. 179–182.
Spurný, L.: Heinrich Schenker - dávný neznámý (rec). Hudební věda, roč. 38/2001, č. 1–2, s. 182–183.
Zouhar, V.: Hudební postmoderna? Německá debata na konci 20. století (Olomouc 2004). Acta musicologica 1, č. 3, ISSN
Poledňák, I.: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák – člověk, osobnost, tvůrce (Olomouc 2004). Opus musicum, roč. 37/2005l č. 3, s. 54.
Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (Šenov u Ostravy 2005) (rec.). Acta musicologica 2005, č. 3. ISSN: 1214-5956.

Slovníková hesla (výběr):
Biografický slovník Slezska a severní Moravy (ed. Milan Myška a Lumír Dokoupil). Ostrava: Repronis, 1993 – 2005 – asi 70 hesel
The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. John Tyrrell). London: Macmillan, 2001) – 25 hesel
Český hudební slovník osob a institucí (ed. Mikuláš Bek a Petr Macek). Brno: MU, www.musicologica.cz/slovnik

Redakce sborníků:
Sborníky z ostravských konferencí Janáčkiana 1995 a 1996.
Hudební věda a výchova 7 (Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis). Olomouc: UP, 1996).
K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí. Olomouc: UP, 1997.
Olomoucké jarní muzikologické konference. Hudební analýza /druhy, metody, didaktické přístupy/ a Mezipředmětové vztahy disciplín učitelského studia hudební výchovy. Olomouc: UP, 2000.
Moravské divadlo Olomouc 1920 - 2000. Redakce celého almanachu a autorství kapitoly Opera v Olomouci - od minulosti k dnešku. Olomouc: MDO, 2000.
Psychologické aspekty hudební výchovy - ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie (Olomouc 2001).
Hudební věda a výchova 9 (Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis). Olomouc: UP, 2003.
Hudební pedagogika a výchova – Minulost, přítomnost, budoucnost. Olomouc: UP, 2004.Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001, Česká společnost pro hudební vědu, s. 73–75).  
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002, s. 611).
Český hudební slovník osob a institucí (ed. Mikuláš Bek a Petr Macek). Brno: MU, www.musicologica.cz/slovnik  
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, s. 293).

Ostatní (jubilejní články, bibliografie, recenze publikací - výběr):
Zenkl, Luděk: Výběrová bibliografie prof. PhDr. Karla Steinmetze, CSc. (Universita Ostraviensis. Acta Facultatis Paedagogicae, Ostrava 2005, s. 91 – 97).
Zenkl, Luděk: Mezi hudebními pedagogy se cítím opravdu dobře. Rozhovor s jubilantem prof. Steinmetzem (Hudební výchova, roč. 13/2005, č. 4, s.66-67).
Havlík, Jaromír: (ad) Hudební kultura… (Hudební věda 22, 1985, č. 3, s. 279–280).
Štědroň, Miloš: (ad) Artikulace času… (Opus musicum 27, 1995, s. XIV–XVI).
Havlík, Jaromír: (ad) Artikulace času… (Hudební věda 33, 1996, č. 4, s. 387–389). Knaus, Jacob: (ad) Artikulace času… (Leoš Janáček – Gesellschaft – Mitteilungsblatt 1996/1, č. 70, s. 6).
Dziadek, Magdalena: (ad) Artikulace času… (Dysonanse – pismo poświęcone muzyce wspólczesnej Katowice, 1998, č. 2, s. 40–43).
Beckerman, Michael: (ad) Artikulace času… (The Bulletin of the Czech and Slovak Music Society, U.S.A., Summer 1998). Mazurek, Jan: (ad) Jan Šoupal… (Opus musicum 31, 1999, č. 4, s. 52).
Poledňák, Ivan. K. Steinmetz: Hukvaldská poéma Milana Báchorka – skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka (rec). Acta musicologica, roč. 1/2004, č. 3.
Štědroň, Miloš. K. Steinmetz: Hukvaldská poéma Milana Báchorka – skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka (rec.). Opus musicum, roč. 37/2005, č. 6.
Stolařík Ivo. Posvátné kouzelnictví dirigenta. Alternativa nova, 1998, roč. 4, č. 7, s. 313 - 315.
Suchanek, Alojzy. Karel Steinmetz: Jan Šoupal – dirigent, pedagog a člověk. Olomoucka Univerzita. Olomouc 1998,ss. 80. Pamietnik cieszynski. Tom 14/1998. Cieszyn: Polskie towarzystwo historyczne, 1998, s.86 – 87.  
Mazurek, Jan. Je to čtivě napsaná monografie. Karel Steinmetz se pokusil o citlivé přiblížení životních osudů sbormistra, pedagoga a umělce Jana Šoupala. Svoboda, 20. 12. 1997.
A dalších asi 70 citací a ohlasů v tuzemských i zahraničních publikacích.
© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz