Mapa stránek  |  English

prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.

Kontakt

Telefon:585 635 257
E-mail:jiri.luska@upol.cz
Web:http://khv/upol.cz

Konzultace

úterý      
 
 

Odborné zaměření

- hudební pedagogika
- hudební psychologie v edukaci
 
 
 
 
 
 
 

Životopis

Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. vystudoval obory učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro základní a střední školy na PdF a FF Palackého univerzity v Olomouci. V roce 1983 vykonal doktorskou zkoušku a získal titul PaedDr.  V roce 1991absolvoval postgraduální studium ve studijním programu Hudební umění obor Hudební teorie na hudební fakultě AMU v Praze. V témže roce získal na základě studie Reflection of Counter-Reformation trends in market-place songs published in the 18th century by printers in Moravia v mezinárodním konkurzu měsíční stipendium Taylorova institutu Oxfordské univerzity k vědeckému pobytu na Wadham College v Oxfordu. Na PdF Univerzity Karlovy obhájil v roce 1993 disertační práci Vnímání harmonických hudebních celků, struktura harmonického sluchu a jeho diagnostika a promován v roce 1994 na kandidáta pedagogických věd (CSc.). V roce 1998 se pak habilitoval na základě práce Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi v oboru Teorie HV se zaměřením na hudební psychologii. V roce 2007 byl jmenován univerzitním profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Odborně se orientuje na otázky hudebně pedagogické, psychologické a problematiku teorie a dějin nonartificiální hudby viděnou v pedagogických, historických a religiózních aspektech. Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a vědeckých konferencích jak domácích (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Ústí nad Labem), tak i zahraničních (Bristol, Oxford, Münster, Sunderland, Nitra, Los Angeles, Turčianské Teplice). Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku studie a stati. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci vydalo tři jeho monografie Sluch pro harmonii a jeho diagnostika (Olomouc 1996),  Sluch pro harmonii v ontogenezi (Olomouc 2006) a Mental processing of Western music harmony:Some developmental and cognitive aspects (2017).
Je dlouholetým členem České hudební společnosti a International Society for Eighteenth - Century Studies. Zasedal v několika vědeckých fakultních a univerzitních fakultních radách (PdF UP, FTK UP, VR UP), je členem VR na PdF UMB v B. Bystrici. Je předsedou oborové rady a garantem studijního doktorského programu Hudební teorie a pedagogikana PdF UP v Olomouci a členem oborové rady téhož oboru na PdF OU v Ostravě. Byl  členem oborové komise pro společenské vědy GAČR a předsedou její podkomise pro umění a teorii umění. Krátký čas byl také členem redakční rady časopisu Hudební nástroje. Zasedá v komisích pro habilitační a profesorská řízení.
Čtyři funkční období působil jako akademický funkcionář (proděkan PdF UP, prorektor UP). V těchto pozicích se výrazně podílel na realizaci Boloňského procesu v oblasti evaluace a restrukturalizace studijních programů a zavedení ECTS na UP a PdF UP v Olomouci. Získal řadu grantů (Tempus, projekt Magisthere - Leonardo da Vinci, Interdisciplinární výzkum hudební kultury - ESF, Vytvoření partnerské sítě mezi subjekty terciárního vzdělání a neziskovým a soukromým sektorem - ESF a FRVŠ) .
Při příležitosti životního jubilea byl rektorkou UP oceněn Stříbrnou medailí Univerzity Palackého v Olomouci (2001), v roce 2006  a 2016 pak Pamětními medailemi Pedagogické fakulty UP v Olomouci k 60. a 70. výročí jejího založení.
 


© 2006-2020 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz