Mapa stránek  |  English

Okruhy a témata diplomových prací KHV


 


Pedagogická fakulta UP, Katedra hudební výchovy
Okruhy a témata bakalářských a diplomových prací


 pro rok 2016/2017
prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.


1. Ontogeneze vybrané složky hudebnosti.


2. Aplikace Piagetova pojetí konzervace myšlení v hudební ontogenezi.


3. Musical Aptitude Profile E. Gordona.


4. Výškové parametry tónu a jejich diagnostika u C.E.Seashora, H. Winga a A. Bentleyho.


5. Interdisciplinárně zaměřené výzkumy české hudební kultury v období 2. poloviny 20.  


    století.


6. Profil časopisu Psychology of Music.


7. Profil časopisu Journal of Research in Music Edacution.


8. Aplikace probe – tone metody ve výzkumu tonální hiearchie.
prof. MgA. Petr Planý


1. Harmonizace regionálních lidových písní.


2. Kytarové značky a systém funkční harmonie.


3. Harmonická analýza jako součást hudebně teoretického bádání.


4. Vznik a vývoj kontrapunktu.


5. Česká Orffova škola.


6. Duchovní hudba v západním křesťanství (s vymezením období).


7. Česká varhanní literatura od 18. století po současnost.


8. Chrámová hudba daného regionu.


9. Petr Eben, život a dílo.


10. Bedřich Antonín Wiedermann, život a dílo.


 


Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.


 


1. Vybrané regionální hudební osobnosti období 17.–19. století (výběr záleží na studentovi).


2. Historie významných regionálních hudebních spolků ve světle nezpracovaných   


    archivních fondů (výběr záleží na studentovi).


3. Historie regionálních hudebních spolků ve světle dobových periodik (výběr záleží na  


    studentovi).


3. Zobcová flétna na 1. stupni základní školy (zadáno)


 


Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.


1.Regionální pěvecká osobnost (z historie nebo současnosti).


2.Hlasová hygiena pedagoga.


Alternativní hlasové techniky (např. alikvotní zpěv, joik, growling, screaming a jiné – dle preference studenta).


Muzikoterapie/muzikofiletika u vybraných klientů/žáků (dle preference studenta).


Písně v muzikoterapii (Nordoff-Robbins, Schwartz nebo dle preference studenta).


 


doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.


1. Hudba 20. a 21. století.


2. Improvizace a kompozice v HV.


3. Počítače a hudba v HV.
doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph. D.


1. Monografie pěveckého sboru.


2. Textař a skladatel Jaroslav Wykrent.


3. Bělotínský týden zpěvu.


4. Netradiční metody hlasové výchovy.


5. Milan Chromík – sbormistr ODS.


Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.


1. Kritická edice vybrané nezpracované hudební památky ze 17. a 18. století (dle vlastního   


   výběru, nebo z okruhů: Hudba piaristických klášterů, Hudba v olomoucké katedrále,  


   venkovské kůry).


2. Katalog děl neznámého skladatele ze 17. a 18. století.


3. Katalogizace farní sbírky hudebnin z 18. století (dle vlastního výběru, z Čech a Moravy). 

Mgr. Filip T. Krejčí, Ph.D.


1. Významná osobnost populární hudby.


2 Vybraný žánr populární hudby a jeho sociokulturní kontexty.


3. Hudebně-analytická sonda do hudebního materiálu vybrané osobnosti populární hudby.


 


PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.


1. Charakteristika klavírního doprovodu vybraných cyklů pro dětský pěvecký sbor (pro


    pokročilé klavíristy!).


2. Analýza klavírního cyklu.


3. Instruktivní klavírní literatura (pedagogické využití, analýza, interpretace).


4. Těšínský folklor a jeho pedagogická reflexe.


5. Mezipředmětové vazby, přesahy, průřezová témata.


 


MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.


1Významné pedagogické a badatelské osobnosti Khv PdF UP v Olomouci.


Významné osobnosti olomouckých uměleckých těles (divadlo, filharmonie aj.).


Karnevalové ozvěny v kompozicích světových autorů.


Zařazení polyfonie do výuky klavírní hry realizované na různých stupních ZUŠ.


Variační cykly z pohledu klavírní pedagogiky.


 


Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.


1.Témata týkající se české a světové hudby 20. a 21. století z historického, obecně 


   pedagogického či didaktického hlediska.


2. Hudební historiografie, pramenný výzkum – témata z dějin české (případně) světové      


    hudby, regionální hudební historie (místa, osobnosti, instituce…), analýzy novin a   


    hudebních periodik z různých aspektů apod.


3. Komentované překlady odborných knih z angličtiny či němčiny (komponování, kreativita,  


    hudební geragogika aj.).


4. Komentovaný překlad knihy Theo Hartogh, Hans Hermann Wickel: Musizieren im Alter. 


   Arbeitsfelder und Methoden. Mainz: Schott, 2008. 2. část knihy.


5. Vybrané kapitoly z hudby 20. století jako inspirace pro kreativní činnosti s dětmi v 


    hodinách HV na ZŠ (zadáno – Veronika Kohutová).


6. Populární hudba a informální učení – reflexe britského přístupu v hudební výchově a   


   možná aplikace v kontextu českého školství (zadáno – Anežka Stecová).


7. Hudební život v Odrách po roce 1945 (zadáno – Pavla Šindlerová).


8. Stephen Sondheim a jeho muzikálová tvorba (zadáno – Jiří Kůdela).


Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.


1. Problematika jednotlivých hudebních činností v HV na 1. stupni ZŠ.


2. Využití regionálních folklorních prvků na 1. stupni ZŠ.


3. Multikulturní témata v hudební výchově na 1. stupni ZŠ.


4. Netradiční hudební nástroje v HV 1. stupni ZŠ 


5. Profily významných zahraničních hudebních pedagogů (Doug Goodkin).


6. Lidová píseň na Malé Hané


7. Hudebně animační projekty


8. Elementární komponování.


 

© 2006-2017 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz