Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová a prof. Karel Steinmetz. V současné době ji vede  prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele hudební výchovy na základních a středních školách, sbormistry a učitele hry na hudební nástroj a zpěvu na základních uměleckých školách. 

Studium je uskutečňováno převážně v kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Studium je dvouúrovňové. První úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jejich obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční i kombinované formě a obor  Hra na nástroj nebo zpěv. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně pedagogické a psychologické. Součástí magisterského studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen  třílety doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická mutace Music Theory and Education.  Studium je tříleté a lze je studovat prezenčně nebo v kombinované formě. Pracoviště odborně garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů – profesorů, docentů, odborných asistentů a lektorů, a další externí spolupracovníci, jejichž pedagogická činnost úzce navazuje na jejich vědecké a umělecké  aktivity zvláště v oblastech   dějin soudobé hudební kultury, hudební pedagogiky a hudební psychologie.   Badatelské výsledky prezentují na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Katedra výrazně spolupracuje také s řadou externích odborníků z pedagogické a umělecké praxe.

Katedra vydává sborníky teoretických prací svých členů a doktorandů, pořádá vědecké konference, umělecko-pedagogické workshopy, podílí se na festivalech Svátky písní, Musica religiosa, Baroko, Opera Schrattenbach. Na katedře působí univerzitní smíšený pěvecký sbor Ateneo a mnohá studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

Alexandrova technika - inspirace pro hudební pedagogiku

Khv PdF UP zvu na přednášku (viz přílohu).

23. 11. 2018
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)

Podmiňující přehrávka z klavíru I. ročník

Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Raueové budou studenti, kteří ještě nemají splněnu přehrávku z klavíru, tuto studijní povinnost plnit v rámci navazující zkoušky z hudební nauky (jako úvodní část) dne 31. 8. 2018.

23. 8. 2018
Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
(pavel.rezny@upol.cz)

Požadavky ke státní doktorské zkoušce doktorkého studijního oboru Hudební teorie a pedagogika.

Rozsah požadavků ke státní doktorské zkoušce DSP Hudební teorie a pedagogika.   U státní doktorské zkoušky v oboru Hudební teorie a pedagogika doktorand prokáže před zkušební komisí hlubokou znalost problematiky oboru hudební teorie a pedagogika v jeho interdisciplinárních souvislostech, a to formou ústních odpovědí na položené otázky. Požadavky na znalosti u státní doktorské zkoušky vycházejí z individuálního studijního plánu studenta (SZŘ UP, čl. 43, odst. 1) Ve spolupráci se školitelem a členy oborové komise jsou kandidátovi zadány tři otázky ze zkušebních okruhů, které tvoří hlavní oborový vědecký a výzkumný prostor i příbuzná interdisciplinární vědecká teritoria pěstovaná na školitelském pracovišti. Otázky mohou být obsahově spřízněny s tématikou disertační práce. Při zkoušce doktorand také odpovídá na doplňující dotazy členů zkušební komise, které vyplynou z vědecké rozpravy při státní doktorské zkoušce. 

27. 2. 2015
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

PhD. study program Music Theory and Education

Music Theory and Education-syllabus

14. 3. 2014
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)
© 2006-2018 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz