Mapa stránek  |  English

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc

Katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Vedoucí katedry: prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Klikněte pro zvětšení
Zástupce vedoucího: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
Tajemnice katedry: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Hejlová
Tel. 585 635 251
E-mail lenka.hejlova@upol.cz

Základní informace o pracovišti

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci vznikla v roce 1964 a v jejím čele se vystřídali prof. Ladislav Daniel, prof. Pavel Klapil, odb. as. Svatava Střelcová a prof. Karel Steinmetz. V posledních patnácti letech ji vede  prof. Jiří Luska.

Pracoviště připravuje budoucí učitele hudební výchovy na mateřských, základních a středních školách, sbormistry a učitele hry na hudební nástroj a zpěvu na základních uměleckých školách. Základním cílem pracoviště je připravit své absolventy předávat hudební kulturní dědictví nejširším vrstvám populace v rámci školní hudební výchovy i v kontextu nejrůznějších edukačních aktivit mimoškolních. 

Studium je uskutečňováno v oborových kombinacích s dalším učitelským oborem studovaným na Pedagogické, Filozofické či Přírodovědecké fakultě. Jeho první úroveň  představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jeho obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, zpěvu, intonaci a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční formě. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně analytické, hudebně pedagogické a hudebně psychologické. Součástí magisterského navazujícího studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Pro teoreticky erudované absolventy studia je určen doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika a jeho anglická  verze Music Theory and Education, určená peo zahraniční studenty.  Studium je čtyřleté a lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě. Pracoviště garantuje také habilitační a profesorské řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Katedra hudební výchovy poskytuje také výuku hudebních předmětů budoucím učitelům na 1. stupni základních a speciálních škol i učitelkám mateřských škol. Studium ve všech oborech probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, které poskytuje pro studenty i pedagogy nadstandardní studijní a pracovní podmínky.

Na pracovišti působí 11 interních vysokoškolských pedagogů, profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří vedle pedagogické činnosti uskutečňují badatelské a výzkumné aktivity s publikačními výstupy a prezentacemi na domácích  i zahraničních konferencích a seminářích. Bohatá je také umělecká kompoziční, interpretační,  umělecko-pedagogická a organizátorská činnost řady členů katedry, a to jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. S katedrou spolupracuje také řada externích odborníků z pedagogické, vědecké a umělecké praxe. Pracovníci katedry se rovněž dlouhodobě podílejí na olomouckých festivalech Baroko a Opera Schrattenbach. Na katedře působí také příležitostná studentská komorní, folklorní a jazzová seskupení.

Aktuality

Khv PdF UP zve na přednášku Josepha Kleina na téma Recent Compositions a následný koncert American Voices – americká soudobá hudba

Termín: úterý 14. května 2019 v 18.00 hod. (přednáška) a v 18.50 hod. koncert, Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP.   Podrobnosti v příloze!

1. 5. 2019
Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph.D.
(gabriela.coufalova@upol.cz)

Harmonogram_ květen

SZZ, obhajoby ad.

29. 4. 2019
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)

Informace o přijímacím řízení do doktorského studia Hudební teorie a pedagogika pro akademický rok 2019/2020

Termín podávání přihlášek: do 31. 5. 2019. Termín pro zaslaní příloh: do 7. 6. 2019. Termín konání přijímací zkoušky: 18. 6. 2019. Požadavky přijímací zkoušky: Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci programu, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka. Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci, včetně schopnosti komunikovat v daném programu v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce. Přihlášky se přijímají pouze v elektronické formě.  Přílohy (v listinné podobě) k elektronické přihlášce:ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/), strukturovaný životopis, teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran, seznam publikační činnosti uchazeče, čestné prohlášení k doktorskému studiu,prohlášení o stávajícím magisterském studiu.Adresa pro zaslání příloh:Pedagogická fakulta UP v Olomouci  Mgr. Jana Dostálová, zahraniční oddělení, referát pro DSP, Žižkovo nám. 5, 771 40  Olomouc

2. 4. 2019
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.
(jiri.luska@upol.cz)
© 2006-2019 KHV | kontakt | admin | Realizace NoveStranky.cz